Xổ số miền Bắc thứ Hai hàng tuần_Xổ số miền Nam thứ Nam_Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần

Cập nhật ngày: 30/09/2014 09:13AM

Quy định về công tác cấp phát, bảo hộ lao động trong sản xuất:

Phương tiện bảo hộ lao động là những dụng cụ cần thiết mà người lao động phải được trang bị để phục vụ cho công tác bảo hộ trong khi làm việc hoặc thực hiện nhiệm vụ nhằm bảo vệ cơ thể khỏi các yếu tố độc hại, gây nguy hiểm trong quá trình lao động. Một số nguyên tắc cấp phát phương tiện bảo hộ lao động:

- Thực hiện các biện pháp về kỹ thật an toàn, công nghệ, thiết bị, vệ sinh lao động để hạn chế hoặc loại trừ các tác hại của yếu tố độc hại, nguy hiểm đến mức an toàn nhất có thể được, chủ động cải thiện điều kiện lao động là nghĩa vụ người sử dụng lao động trước khi thực hiện biện pháp trang bị các phương tiện bảo hộ lao động. Cạnh đó người sử dụng lao động phải căn cứ theo danh mục tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH thực hiện.

- Nếu người sử dụng lao động thấy có các yếu tố độc hại, nguy hiểm không đảm bảo cho an toàn sức khỏe người lao động trong trường hợp các nghề, công việc chưa được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành thì người sử dụng lao động bên cạnh việc trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với công việc đó phải báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương hoặc Bộ, ngành chủ quản căn cứ Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH để đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Người sử dụng lao động phải căn cứ vào yếu tố của môi trường lao động tại cơ sở mình chủ quan, kết hợp việc ghi nhận ý kiến, tham khảo, đóng góp bên tổ công đoàn mà có trách nhiệm đưa ra phương thức về thời hạn của các phương tiện bảo hộ lao động.

- Theo mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH: Lập sổ cấp phát, theo dõi việc trang bị phương tiện bảo hộ lao động là trách nhiệm, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và phải có chữ ký của người lao động nhận phương tiện bảo hộ lao động cá nhân.

- Dựa theo Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH quy định tại Phụ lục 1 ban hành, người lao động có quyền yêu cầu người sử dụng lao động bổ sung mới hoặc thay đổi loại phương tiện bảo vệ cá nhân kèm theo cho phù hợp với điều kiện thực tế.

- Tùy theo yêu cầu cụ thể, người đến thăm quan, học tập sẽ được người sử dụng lao động cấp phát các phương tiện bảo vệ cá nhân cần thiết để sử dụng trong thời gian học tập, tham quan.

- Tuyệt đối nghiêm cấm việc cấp phát tiền từ người sử dụng lao động thay cho việc cấp phát phương tiện bảo hộ lao động hoặc với hình thức giao tiền cho người lao động tự đi mua.

Tin mới

Các tin khác