Xổ số miền Bắc thứ Hai hàng tuần_Xổ số miền Nam thứ Nam_Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần

 

Xổ số miền Bắc thứ Hai hàng tuần_Xổ số miền Nam thứ Nam_Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần

 

 

(Đã được thông qua tại hội nghị mạng thông tin Quốc gia về AT-VSLĐ tổ chức tại Hà Nội ngày 1 tháng 12 năm 1997)

 

 

 

 

 

Hội nghị đại biểu đại diện cho các cơ quan tổ chức, các cơ sở nghiên cứu và giảng dạy đã đăng ký tham gia mạng thông tin Quốc gia về An toàn- Vệ sinh lao động do Bộ lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam là cơ quan đầu mối triệu tập tại Hà Nội ngày 1/12/1997 đã đánh giá thực trạng hoạt động thông tin an toàn- vệ sinh lao động hiện nay và bàn phương hướng tổ chức hoạt động trong những năm tới.

Trong những năm vừa qua, với chức năng phổ biến luật pháp và kiến thức AT-VSLĐ, phổ biến những tiến bộ khoa học kỹ thuật và trao đổi kinh nghiệm, thu thập các thông tin liên quan để phục vụ cho công tác tổ chức, quản lý và chỉ đạo việc thực hiện công tác an toàn- vệ sinh lao động đã góp phần tích cực của mình vào sự nghiệp chung của công tác bảo hộ lao động, đảm bảo an toàn và sức khoẻ của người lao động.

Tuy nhiên so với yêu cầu của thực tế công tác an toàn- vệ sinh lao động, thông tin trong lĩnh vực này có nhiều hạn chế, sản phẩm thông tin còn nghèo nàn và chưa được phổ biến, hướng dẫn chu đáo; Các văn bản pháp luật, những kiến thức cần thiết về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động các kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện công tác Xổ số miền Bắc thứ Hai hàng tuần_Xổ số miền Nam thứ Nam_Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuầnbảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc nhằm bảo đảm an toàn và sức khoẻ chưa đến được rộng khắp các doanh nghiệp và người lao động, vì vậy chưa phát huy được đầy đủ tác dụng tích cực của nó.

Hiện nay, trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, cần phải quan tâm nhiều hơn nữa đối với công tác bảo hộ lao động nói chung và thông tin an toàn - vệ sinh lao động nói riêng, nhằm góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các nghành, của người sử dụng lao động và người lao động; Tạo điều kiện thận lợi cho việc phối hợp hoạt động của các cơ quan, tổ chức ở trong nước và các tổ chức Quốc tế vì sự nghiệp bảo đảm AT-VSLĐ. Với mục đích đó, các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận kỹ dự thảo qui chế tổ chức, hoạt động của mạng thông tin Quốc gia về AT-VSLĐ và phương thức hoạt động trong những năm tới do uỷ ban phối hợp xúc tiến các hoạt động thành lập mạng thông tin trình bày.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã nhất trí tuyên bố thành lập mạng thông tin Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động; Thông qua quy chế tổ chức, hoạt động của mạng và đề nghị tất cả các cơ quan, tổ chức, các đơn vị đã đăng ký tham gia mạng thông tin Quốc gia An toàn - Vệ sinh lao động ủng hộ và các hoạt động thông tin vì mục tiêu an toàn và sức khoẻ của người lao động ./.