Xổ số miền Bắc thứ Hai hàng tuần_Xổ số miền Nam thứ Nam_Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần

Cập nhật ngày: 05/10/2014 08:14PM

Căn cứ theo Thông tư 14 về bảo hộ lao động TT số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN: Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh:

Thi hành các quy định của Bộ luật Lao động ngày 23/6/1991, Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về an toàn và vệ sinh lao động và Chỉ thị số 13/1998/CT-TTg, ngày 26/3/1998 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong tình hình mới , sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan, Liên Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội , Bộ Y tế và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh như sau :

I - ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

Đối tượng và phạm vi áp dụng là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh các đơn vị sự nghiệp (gọi chung là doanh nghiệp)

{关键字}

thông tư 14 về bảo hộ lao động

II - TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ PHÂN ĐỊNH TRÁCH NHIỆM
VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG Ở DOANH NGHIỆP .
1. - Hội đồng bảo hộ lao động trong doanh nghiệp .
2. Bộ phận bảo hộ lao động ở doanh nghiệp .
3. Bộ phận y tế.
4. Mạng lưới an toàn , vệ sinh viên.
5. Phân định trách nhiệm cho cán bộ quản lý và các bộ phận chuyên môn trong doanh nghiệp.

III. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BẢO HỘ LAO ĐỘNG .

1. Nội dung kế hoạch bảo hộ lao động bao gồm :

1.1. Các biện pháp về kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy nổ.
1.2. Các biện pháp về kỹ thuật vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc.
1.3. Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm các công việc nguy hiểm, có hại. 
1.4. Chăm sóc sức khoẻ người lao động, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp.
1.5. Tuyên truyền giáo dục huấn luyện về bảo hộ lao động .

IV- TỰ KIỂM TRA VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG .

Nội dung, hình thức và tổ chức việc kiểm tra được quy định trong phụ lục 03 kèm theo Thông tư này.

V - NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN DOANH NGHIỆP.

1. Nhiệm vụ của tố chức công đoàn doanh nghiệp:
2. Quyền của tổ chức công đoàn doanh nghiệp:

VI - THỐNG KÊ, BÁO CÁO VÀ SƠ KẾT, TỔNG KẾT.
1. Thông kê, báo cáo.
Mẫu báo cáo định kỳ về bảo hộ lao động được quy định theo phụ lục số 01 tại Thông tư này.
2. Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm.

 

{关键字}

thông tư 14 về bảo hộ lao động

VII - TRÁCH NHIỆM THI HÀNH .
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì cùng Sở Y tế và Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ướng phổ biến Thông tư này đến các doanh nghiệp , cơ sở sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn và hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện.


2. Người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này trong doanh nghiệp.


3. Mọi chi phí cho hoạt động về bảo hộ lao động ở doanh nghiệp kể cả các hoạt động y tế ở doanh nghiệp được hạch toán vào giá thành sản phẩm hoặc phí lưu thông của doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh; đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp được tính trong chi phí thường xuyên.


4. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký; bãi bỏ các thông tư số 04-LĐ-TT ngày 9-5-66 của bộ Lao động hướng dẫn về trách nhiệm của cán bộ quản lý sản xuất và tổ chức bộ máy làm công tác bảo hộ lao động ở xí nghiệp; Thông tư số 13/TT-LB ngày 17-10-68 của Liên Bộ Lao động - Y tế hướng dẫn chế độ tự kiểm tra về kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động tại xí nghiệp; Thông tư số 16-TT/LB ngày 7-12-66 của Liên Bộ Lao động - Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước hướng dẫn việc lập và thực hiện kế hoạch bảo hộ lao động; Thông tư số 06/LĐ-TT ban hành ngày 5-12-81 của Bộ Lao động hướng dẫn việc báo cáo định kỳ về thực hiện công tác bảo hộ lao động; Quyết định số 473/LĐTBXH-QĐ ngày 8-8-92 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ban hành chế độ báo cáo về điều kiện lao động, bảo hộ lao động; Thông tư số 01/TT-LB ngày 26-1-66 của Liên Bộ Lao động và Tổng Công đoàn hướng dẫn về nhiệm vụ bảo hộ lao động và tổ chức bộ máy bảo hộ lao động của Công đoàn cơ sở và các văn bản khác cáo nội dung trái với các quy định của thông tư này.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin mới

Các tin khác