Xổ số miền Bắc thứ Hai hàng tuần_Xổ số miền Nam thứ Nam_Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần

Cập nhật ngày: 08/10/2014 03:50AM

Công tác Bảo hộ lao động đã có ý nghĩa hết sức to lớn trong suốt quá trình đổi mới đất nước, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn các cấp. Sản xuất là phạm trù trước hết của Bảo hộ lao động do yêu cầu của người sản xuất gắn liền với sản xuất nhằm bảo vệ yếu tố năng động nhất của lực lượng sản xuất là người lao động. Mặt khác, nhờ bảo vệ, chăm lo sức khỏe của người lao động, công tác Bảo hộ lao động mang lại hạnh phúc cho bản thân và gia đình họ nên nó có ý nghĩa xã hội và nhân đạo hết sức to lớn. Có thể khẳng định, Bảo hộ lao động là một chính sách kinh tế-xã hội lớn của Đảng và Nhà nước ta. Đây được xem như một nhiệm vụ trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội mà phát triển trước hết vì sự phát triển kinh tế và yêu cầu tất yếu khách quan của sản xuất. Đồng thời, nó mang một ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân đạo sâu sắc.

Tính chất pháp lý của Bảo hộ lao động

 

{关键字}

tính chất pháp lý của bảo hộ lao động

Để đạt được mục tiêu đã nêu, công tác Bảo hộ lao động nhất thiết phải mang đầy đủ 3 tính chất: Khoa học-Kỹ thuật, Pháp lý và Quần chúng. Ba tính chất này được đặt trong một mối quan hệ biện chứng, gắn bó mật thiết và hỗ trợ cho nhau.

Tính chất pháp lí của Công tác bảo hộ lao động được chỉ rõ: Tất cả những chế độ, quy phạm, chính sách, tiêu chuẩn của nhà nước về bảo hộ lao động đã ban hành đều mang tính pháp luật. Pháp luật về bảo hộ lao động được nghiên cứu, xây dựng nhằm bảo vệ con người trong sản xuất, nó là cơ sở pháp lý bắt buộc các tổ chức nhà nước, các tổ chức xã hội, các tổ chức kinh tế và mọi người tham gia lao động phải có tránh nhiệm nghiêm chỉnh thực hiện.

 

{关键字}

tính chất pháp lý của công tác bảo hộ lao động

Tính pháp lý của Bảo hộ lao động được thể hiện rõ nét ở chỗ: Phải thể chế hóa chúng thành những luật lệ, tiêu chuẩn quy định, chế độ chính sách, hướng dẫn để buộc mọi tổ chức, các cấp quản lý và cá nhân phải nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện. Đồng thời phải tiến hành thanh tra, kiểm tra một cách thường xuyên, khen thưởng và xử phạt một cách nghiêm minh, kịp thời thì công tác Bảo hộ lao động mới được tôn trọng và có hiệu quả thiết thực cho các giải pháp khoa học kỹ thuật, các biện pháp về tổ chức và xã hội về Bảo hộ lao động được thể hiện

Tin mới

Các tin khác