Xổ số miền Bắc thứ Hai hàng tuần_Xổ số miền Nam thứ Nam_Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần

Khen thưởng,xử phạt về bảo hộ lao động.

1.Khen thưởng về bảo hộ lao động

   Tùy theo thành tích của các tập thể, cá nhân có thể được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xét tặng các hình thức khen thưởng thích đáng. Đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc sẽ được đềnghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua luân lưu của Chính phủ, hoặc đề nghị Nhà nước tặng bằng khen Huân chương Lao động.

2. Xử phạt những vi phạm về bảo hộ lao động

Phạt các vi phạm về an toàn lao động

·        Đối với người lao động: Phạt tiền 200.000đ đối với một trong các hành vi sau đây: không tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, nội quy lao động, không sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động đã được trang bị.

·        Đối với người sử dụng lao động: Có nhiều mức phạt tùy theo mức độ quy phạm, hậu quả nghiêm trọng do sự quy phạm gây nên được quy định từ Điều 14 đến điều 18 của Nghị định. Mức phạt quy định từ 1.000.000đ đến 10.000.000đ tùy theo mức độ và hành vi vi phạm.

Xử phạt các vi phạm về vệ sinh lao động

   Phạt các vi phạm về vệ sinh lao động thực hiện theo nghị định số 46/CP ngày 6 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ quy định việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về y tế với mức phạt và nội dungvi phạm được quy định trong Điều 3 của Nghị định. Cụ thể, phạt từ 500.000đ đến 4.000.000đ tùy theo mức độ của từng hành vi vi phạm.

   Nếu doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh không thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về bảo hộ lao động gây nguy hiểm môi trường thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hộ môi trường theo nghị định số 26/CP ngày 24 tháng 6 năm 1996 của Chính phủ.

 

Các bài viết liên quan:XD Và Thực hiện pháp luật về BHLĐ.1 |XD Và Thực hiện pháp luật về BHLĐ.2|XD Và Thực hiện pháp luật về BHLĐ.3|XD Và Thực hiện pháp luật về BHLĐ.4